Vi er Musikforeningen Underground

Vi er Musikforeningen Underground
Forum for den rytmiske amatørmusik i Frederikshavn

Navn
§ 1: Foreningens navn er Musikforeningen Underground.

Formål
§ 2: Formålet er at bibeholde Musikforeningen Underground som øvested for aktive musikere i Frederikshavn kommune.

Medlemsoptagelse
§ 3: Enhver kan optages som medlem, og forpligter sig til at overholde foreningens love og reglementer. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, som herefter tilstiller den indmeldte et medlemskort tillige med foreningens love og vedtægter, såfremt der er ledige pladser i Musikforeningen Underground.

Økonomi
§ 4: For foreningens økonomi hæfter alene foreningens formue, og ingen andre har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

Regnskabsår
§ 5: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingent
§ 6: Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet kan ændres i årets løb, dog kun på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Kontingentrestance
§ 7: Har et medlem trods påkrav ikke betalt kontingent inden 1 måned, kan vedkommende af bestyrelsen, slettes som medlem.

Udmeldelse
§ 8: Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Eksklusion
§ 9: Eksklusion kan ske hvis bestyrelsen skønner, at vedkommende skader foreningens anseelse og virke. Eksklusionen kan af vedkommende indankes for den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens beslutning kun kan omstødes med 2/3 af de afgivne stemmer. Indtil dette er sket, vil medlemmet være udelukket fra alle foreningens aktiviteter.

Ansøgninger m.m.
§ 10: Ansøgninger m.m. har kun gyldighed for Musikforeningen Underground med to af følgende underskrifter: Formandens, næstformandens, kassererens eller sekretærens. Foreningen tegnes af formanden og to andre medlemmer af bestyrelsen.

Arbejde for Musikforeningen Underground
§ 11: Alt arbejde og hjælp som en person/personer udfører for Musikforeningen Underground er ulønnet, med mindre andet er aftalt, og skal ske i Musikforeningen Undergrounds interesse.

Bestyrelsen
§ 12: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem. Formanden er på valg i lige år. Den resterende del af bestyrelsen er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter valget med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.

Alle beslutninger træffes af bestyrelsen på demokratisk vis. Ved lige stemmetal giver formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme udslag. Ethvert bestyrelsesmedlem der har særinteresser, kan erklærer sig selv inhabil. Bestyrelsen skal, såfremt den skønner, at et medlem har særinteresse i en sag, erklære dette for inhabil.

Bestyrelsen skal fastsætte dato for nyt bestyrelsesmøde efter hvert bestyrelsesmøde.

Udvalg
§ 13: Foreningens medlemmer kan til hver tid nedsætte udvalg, såfremt der er ønske og behov for et sådant.

Ordinær generalforsamling
§ 14: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar. Indkaldelsen sker gennem en af de lokale aviser, senest 14 dage inden dets afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uden hensyn til de fremmødtes antal. Ved afstemninger fordres almindeligt stemme flertal, dog fordrer vedtagelser, afskaffelse eller ændringer af love 2/3 stemmemajoritet blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 bilagskontrollanter
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Bestyrelsen foranlediger at et referat af generalforsamlingen udarbejdes senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse, og godkendes af hele bestyrelsen i en dertil indrettet protokol.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 15: Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel sammenkaldes af bestyrelsen, eller når mindst mere end halvdelen af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen ledsaget af en motivering af spørgsmålet.

Opløsning af Musikforeningen Underground
§ 16: Opløsning af Musikforeningen Underground kan kun foretages på generalforsamlingen. Mindst halvdelen af medlemmerne må være tilstede, og der fordres 3/4 stemmeflertal. Er et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer fremmødt, sammenkaldes en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages uden hensyn til de fremmødtes antal. På samme måde tages der hensyn til realisationen af foreningens ejendele og anvendelse af en eventuel formue.

Vedtægter